Så här söker du ersättning

 • 1

  Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen

 • 2

  Fyll i uppgifter och skicka dem till oss

  Vi behöver uppgifter på vad du har gjort de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Här kan du se vilka uppgifter vi behöver.

  Ansökan

  Du ansöker om ersättning på Mina sidor

  Arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg på Arbetsgivarintyg.nu

  Tidrapport

  Du rapporterar din tid på Mina sidor. 

  Har du varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid?

  Då kan det innebära att vi behöver uppgifter för månader längre tillbaka i tiden. Kontakta oss för mer information eller läs mer om tid som får hoppas över här

  Vi kan behöva fler uppgifter

  För att veta om vi behöver fler uppgifter, klicka på den fråga som gäller din situation. Du är självklart välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp och få mer information om vilka uppgifter du ska skicka till oss. 

  Har du fått sjuklön utbetald av din arbetsgivare?

  Vi behöver uppgifter om antal timmar och utbetald bruttoersättning. Din arbetsgivare anger dessa uppgifter på arbetsgivarintyg.nu.

  Har du fått sjukpenning från Försäkringskassan?

  Om du arbetat under större delen av en kalendermånad (minst 60 timmar) samtidigt som du varit sjuk, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du fått i sjukpenning. Vi hämtar uppgifter om din utbetalda sjukpenning från Försäkringskassan.

  Har du varit sjuk en hel kalendermånad räknas inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

  Om du arbetat under större delen av en kalendermånad (minst 60 timmar) samtidigt som du varit föräldraledig, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du fått i föräldrapenning. Vi hämtar uppgifter om din utbetalda föräldrapenning från Försäkringskassan.

  Har du varit föräldraledig en hel kalendermånad räknas inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

  Fyll i och skicka Studieintyg på Mina sidor.

  Du behöver fylla i Frågor om varför du sagt upp din anställning under e-tjänster på Mina sidor.

  Om du själv har sagt upp din anställning och vi bedömer att du inte haft giltiga skäl, kommer vi att stänga av dig från ersättning en viss tid.

  Avstängningen räknas från dagen efter din anställning upphörde. Den längsta avstängningstiden är 45 ersättningsdagar. Om du är arbetslös är det viktigt att du är anmäld till Arbetsförmedlingen för att dina avstängningsdagar ska räknas av.

  Skäl som kan vara giltiga anledningar för att säga upp sin anställning:

  • Hälsoskäl som ska styrkas av läkarintyg
  • Utebliven lön
  • Trakasserier och mobbning
  • Flytt av arbetsplats

  För att slippa få en avstängning krävs mycket starka skäl och vi måste få intyg som styrker detta. Vid hälsoskäl krävs det exempelvis att du innan uppsägning har träffat en läkare, som styrker med läkarintyg att arbetet inte är lämpligt. Det ska även ha gjorts en utredning om omplacering har varit möjlig på arbetsplatsen.

  Om du funderar på att säga upp din anställning, ta gärna kontakt med oss innan för att få mer information. Är du medlem i facket, ta gärna kontakt med ditt fackliga ombud.

  Skicka in kopia på lönegarantibeslut i Mina sidor. Om du fått flera beslut behöver vi kopior på samtliga.

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du har en anställning, be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu.

  Om du har eget företag, fyll i Frågor till företagare under E-tjänster på Mina sidor.

  Om du haft ett extraarbete utöver ditt heltidsarbete kan det räknas som ett godkänt extraarbete. Extraarbetet kan vara i form av en anställning eller arbete i ett eget företag.

  Det här krävs för att vi ska godkänna ditt extraarbete:

  • Du har visat att du klarat av att utföra arbete i ditt extraarbete i minst tolv månader vid sidan av ett heltidsarbete.
  • Inkomsten från ditt extraarbete får inte överstiga i genomsnitt 3060 kr per vecka. Observera! För företag finns ingen inkomstgräns, dock kommer vi att göra avdrag från din ersättning för inkomst som överstiger 3060 kr per vecka.

  Om vi har godkänt ditt extraarbete gäller följande:

  • Du får fortsätta arbeta i den omfattning som står i vårt beslut om ditt godkända extraarbete.
  • Du behöver inte rapportera arbetet i ditt extraarbete på din tidrapport *

  Om du arbetar fler timmar än vad som står i ditt beslut, upphör ditt extraarbete att vara ett godkänt extraarbete. Du måste då i fortsättningen redovisa arbetet på din tidrapport. Är ditt extraarbete ett eget företag och du utökar dina timmar kan du inte längre få ersättning. För att få ersättning igen måste du antingen lägga ditt företag vilande eller upphöra med verksamheten.

  *Observera! Deltidsbrandmän måste alltid redovisa utryckningstimmar på tidrapporten.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt företag. 

  Du behöver dessutom fylla i denna blankett:

  Om vi anser att du är företagare har du inte rätt till ersättning. Det finns dock följande undantag:

  • Om du fått arbetet i företaget godkänt som ett godkänt extraarbete.
  • Om du fått beslut om 17/10-regeln (begränsat företag). 

  För att få rätt till ersättning krävs:

  • Att du inte längre är verksam i företaget.
  • Att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet. Detta får du bara göra en gång vart femte år.

  Tillfälliga regler:

  • Du som har drivit ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020-2022 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I vanliga fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt.

  Vem är företagare?

  Det är inte alltid lätt att bedöma vem som är företagare. I lagen om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) gäller följande för att du ska betraktas som företagare:

  • Att du bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket IL (Inkomstskattelagen),
  • att du personligen utför arbete i verksamheten,
  • att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

  Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare. Det är viktigt att du alltid informerar oss om du har en egen verksamhet. Sedan är det vi som gör bedömningen om du ska anses vara företagare eller inte.

  Deltidsanställning och eget företag. Om du blir arbetslös från ditt deltidsarbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning om:

  • Du bedrivit verksamhet vid sidan av deltidsarbete minst sex månader före arbetslösheten.
  • Du haft deltidsanställning på minst 17 timmar i veckan.
  • Du arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
  • Du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 3600 kronor i veckan.

  Företagets verksamhet får inte utökas under arbetslösheten.

  Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss!

  Du behöver fylla i dessa blanketter:

  Flera av våra medlemmar äger jord- och skogsbruk. Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Vi utreder alltid om du ska anses vara företagare eller inte. 

  Om du vid sidan av ditt jord- och skogsbruk haft en heltidsanställning, finns det en möjlighet att den klassas som ett godkänt extraarbete. Läs mer om detta under avsnittet: Har du haft extraarbete? Det innebär i sånt fall att du får fortsätta driva ditt jord- och skogsbruk i samma omfattning som tidigare utan att det påverkar din ersättning.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag.

  Du behöver dessutom fylla i denna blankett:

  Be din uppdragstagare fylla i ett arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu

  Vi behöver också ett uppdragsavtal mellan dig och uppdragsgivaren. Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du anlitar ett faktureringsbolag behöver vi också följande intyg:

  • Avtal mellan dig och faktureringsbolaget.
  • Avtal mellan uppdragsgivaren och faktureringsbolaget, om det finns.

  Varför måste jag skicka in dessa intyg?

  Vi måste ta reda på om du är självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Är du osjälvständig uppdragstagare kan du ha rätt till ersättning, men är du självständig uppdragstagare betraktas du som företagare och då har du inte rätt till ersättning från a-kassan. 

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt arbete. 

  Vi behöver också dessa blanketter:

  Skriv ut blankett:

  Be din arbetsgivare fylla i ditt arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu. Vill du eller din arbetsgivare ha mer information om tjänsten, klicka här.

  Se om ditt arbete kan godkännas som ett godkänt extraarbete. Läs mer under: Har du extraarbete? som du hittar lite högre upp i detta avsnitt.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag. 

  Kontakta gärna oss om du har några frågor!

  Skicka in kopia via Mina sidor på ditt beslut om pension.

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Skicka in kopia på beslut om avgångsvederlag. Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du får avgångsvederlag har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under tiden som du får avgångsvederlag. Som avgångsvederlag räknas all ersättning som betalats ut till dig som kompensation för att din anställning har upphört.

  Avgångsvederlag kan betalas ut av arbetsgivaren på olika sätt; exempelvis engångssumma, månatligt belopp under en viss tid, pensionsförsäkring. Om du får ersättning av din arbetsgivare och orsaken till att du får ersättningen är att din anställning avslutats, kommer vi att betrakta det som ett avgångsvederlag.

  Ersättningar som inte räknas som avgångsvederlag:

  Kollektivavtalsbaserade försäkringsersättningar, som till exempel AGE, avgångsersättning från Trygghetsrådet, och AGB, avgångsbidrag från Trygghetsfonden/AFA betraktas inte som avgångsvederlag.

  Kom i håg att anmäla dig till Arbetsförmedlingen även om du får avgångsvederlag!

  Detta är viktigt för att inte din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan ska sänkas. Skicka sedan in ett arbetsgivarintyg och beslut om avgångsvederlag. Vi kommer därefter att meddela dig om när du kan söka arbetslöshetsersättning.

  Om du under din anställning har varit tjänstledig, gäller även obetald tid och enstaka dagar eller timmar, ska du meddela oss om orsaken. 

  Kontakta oss på 010-470 68 00 så hjälper en av våra EU/EES-handläggare dig med din fråga!

  Skriv ut och fyll i blanketten:

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du håller på att starta eget företag när du är arbetslös är det viktigt att du är medveten om att du inte kan få ersättning från oss om vi bedömer att du har startat upp din verksamhet.

  Du bör istället ta kontakt med Arbetsförmedlingen och undersöka om du kan få starta eget bidrag. 

  Kontakta oss om du vill ha mer information.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om att du är registrerad som ledamot eller suppleant i en förening eller i ett aktiebolaghandelsbolagkommanditbolag eller i en ekonomisk förening.

  Du behöver dessutom fylla i följande blanketter:

  Har du frågor eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med oss! 

 • 3

  Vi meddelar ett beslut till dig på Mina sidor

  När vi fått de uppgifter vi behöver tar vi ett beslut och meddelar dig om du har rätt till ersättning eller inte. Om du tycker att beslutet är felaktigt har du möjlighet att be att vi prövar ärendet på nytt. I beslutsbrevet hittar du information om hur du ska göra.

 • 4

  Din ersättning betalas ut via Swedbank

  Vi har utbetalningar varje vecka på torsdagar, undantag kan ske under helgdagar (röda dagar). 

  Vill du få dina pengar insatta på ett konto ska du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Uppge vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till. Annars kommer du få en utbetalningsavi. Läs mer om hur du kan lösa in din avi digitalt på Swedbanks kontoregister.

  Du kan själv se information om dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.