Arbetslös

Vad är arbetslöshetsförsäkring?

Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som skyddar din inkomst när du blir arbetslös. För att ha rätt till ersättning måste du uppfylla vissa villkor. 

Arbetslöshetsförsäkringen grundar sig på lagen om arbetslöshetsförsäkring som stiftas av regering och riksdag. Vi bestämmer inte själva över regelverket utan måste följa det som står i lagen. 

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Om du blir arbetslös prövar vi först om du kan få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen. Har du varit medlem i a-kassan kortare tid än ett år innan du blir arbetslös, prövar vi om du kan få ersättning från grundförsäkringen.

Grundförsäkringen

Från grundförsäkringen får du en ersättning med högst 510 kronor per dag. För att ha rätt till ersättning från grundförsäkringen måste du ha fyllt 20 år och uppfylla grund- och arbetsvillkor

Inkomstbortfallsförsäkringen

Från inkomstbortfallsförsäkringen får du en ersättning med högst 1 200 kronor under de 100 första ersättningsdagarna, därefter högst 1 000 kronor.

För att ha rätt till ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen måste du varit medlem i a-kassan under minst tolv månader. Du måste även uppfylla grund- och arbetsvillkor. Arbetsvillkoret ska dessutom vara uppfyllt inom medlemstiden.


Så här söker du ersättning

 • 1

  Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen

 • 2

  Fyll i uppgifter och skicka dem till oss

  Vi behöver uppgifter på vad du har gjort de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Här kan du se vilka uppgifter vi behöver.

  Ansökan

  Du ansöker om ersättning på Mina sidor

  Arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg på Arbetsgivarintyg.nu

  Tidrapport

  Du rapporterar din tid på Mina sidor. 

  Har du varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid?

  Då kan det innebära att vi behöver uppgifter för månader längre tillbaka i tiden. Kontakta oss för mer information eller läs mer om tid som får hoppas över här

  Vi kan behöva fler uppgifter

  För att veta om vi behöver fler uppgifter, klicka på den fråga som gäller din situation. Du är självklart välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp och få mer information om vilka uppgifter du ska skicka till oss. 

  Har du fått sjuklön utbetald av din arbetsgivare?

  Vi behöver uppgifter om antal timmar och utbetald bruttoersättning. Din arbetsgivare anger dessa uppgifter på arbetsgivarintyg.nu.

  Har du fått sjukpenning från Försäkringskassan?

  Om du arbetat under större delen av en kalendermånad (minst 60 timmar) samtidigt som du varit sjuk, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du fått i sjukpenning. Vi hämtar uppgifter om din utbetalda sjukpenning från Försäkringskassan.

  Har du varit sjuk en hel kalendermånad räknas inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

  Om du arbetat under större delen av en kalendermånad (minst 60 timmar) samtidigt som du varit föräldraledig, ska månaden räknas in i den tid som vi räknar ut din ersättning på. I detta fall räknar vi även in timmar och den ersättning som du fått i föräldrapenning. Vi hämtar uppgifter om din utbetalda föräldrapenning från Försäkringskassan.

  Har du varit föräldraledig en hel kalendermånad räknas inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

  Fyll i och skicka Studieintyg på Mina sidor.

  Du behöver fylla i Frågor om varför du sagt upp din anställning under e-tjänster på Mina sidor.

  Om du själv har sagt upp din anställning och vi bedömer att du inte haft giltiga skäl, kommer vi att stänga av dig från ersättning en viss tid.

  Avstängningen räknas från dagen efter din anställning upphörde. Den längsta avstängningstiden är 45 ersättningsdagar. Om du är arbetslös är det viktigt att du är anmäld till Arbetsförmedlingen för att dina avstängningsdagar ska räknas av.

  Skäl som kan vara giltiga anledningar för att säga upp sin anställning:

  • Hälsoskäl som ska styrkas av läkarintyg
  • Utebliven lön
  • Trakasserier och mobbning
  • Flytt av arbetsplats

  För att slippa få en avstängning krävs mycket starka skäl och vi måste få intyg som styrker detta. Vid hälsoskäl krävs det exempelvis att du innan uppsägning har träffat en läkare, som styrker med läkarintyg att arbetet inte är lämpligt. Det ska även ha gjorts en utredning om omplacering har varit möjlig på arbetsplatsen.

  Om du funderar på att säga upp din anställning, ta gärna kontakt med oss innan för att få mer information. Är du medlem i facket, ta gärna kontakt med ditt fackliga ombud.

  Skicka in kopia på lönegarantibeslut i Mina sidor. Om du fått flera beslut behöver vi kopior på samtliga.

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du har en anställning, be din arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu.

  Om du har eget företag, fyll i Frågor till företagare under E-tjänster på Mina sidor.

  Om du haft ett extraarbete utöver ditt heltidsarbete kan det räknas som ett godkänt extraarbete. Extraarbetet kan vara i form av en anställning eller arbete i ett eget företag.

  Det här krävs för att vi ska godkänna ditt extraarbete:

  • Du har visat att du klarat av att utföra arbete i ditt extraarbete i minst tolv månader vid sidan av ett heltidsarbete.
  • Inkomsten från ditt extraarbete får inte överstiga i genomsnitt 3060 kr per vecka. Observera! För företag finns ingen inkomstgräns, dock kommer vi att göra avdrag från din ersättning för inkomst som överstiger 3060 kr per vecka.

  Om vi har godkänt ditt extraarbete gäller följande:

  • Du får fortsätta arbeta i den omfattning som står i vårt beslut om ditt godkända extraarbete.
  • Du behöver inte rapportera arbetet i ditt extraarbete på din tidrapport *

  Om du arbetar fler timmar än vad som står i ditt beslut, upphör ditt extraarbete att vara ett godkänt extraarbete. Du måste då i fortsättningen redovisa arbetet på din tidrapport. Är ditt extraarbete ett eget företag och du utökar dina timmar kan du inte längre få ersättning. För att få ersättning igen måste du antingen lägga ditt företag vilande eller upphöra med verksamheten.

  *Observera! Deltidsbrandmän måste alltid redovisa utryckningstimmar på tidrapporten.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt företag. 

  Du behöver dessutom fylla i denna blankett:

  Om vi anser att du är företagare har du inte rätt till ersättning. Det finns dock följande undantag:

  • Om du fått arbetet i företaget godkänt som ett godkänt extraarbete.
  • Om du fått beslut om 17/10-regeln (begränsat företag). 

  För att få rätt till ersättning krävs:

  • Att du inte längre är verksam i företaget.
  • Att du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet. Detta får du bara göra en gång vart femte år.

  Tillfälliga regler:

  • Du som har drivit ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020-2022 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I vanliga fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt.

  Vem är företagare?

  Det är inte alltid lätt att bedöma vem som är företagare. I lagen om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) gäller följande för att du ska betraktas som företagare:

  • Att du bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket IL (Inkomstskattelagen),
  • att du personligen utför arbete i verksamheten,
  • att du har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

  Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska anses som företagare. Det är viktigt att du alltid informerar oss om du har en egen verksamhet. Sedan är det vi som gör bedömningen om du ska anses vara företagare eller inte.

  Deltidsanställning och eget företag. Om du blir arbetslös från ditt deltidsarbete och du haft detta samtidigt som du varit verksam i eget företag, kan du ha rätt till ersättning om:

  • Du bedrivit verksamhet vid sidan av deltidsarbete minst sex månader före arbetslösheten.
  • Du haft deltidsanställning på minst 17 timmar i veckan.
  • Du arbetat i genomsnitt högst 10 timmar i veckan i företaget.
  • Du i genomsnitt haft en inkomst som inte överstiger 3600 kronor i veckan.

  Företagets verksamhet får inte utökas under arbetslösheten.

  Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss!

  Du behöver fylla i dessa blanketter:

  Flera av våra medlemmar äger jord- och skogsbruk. Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Vi utreder alltid om du ska anses vara företagare eller inte. 

  Om du vid sidan av ditt jord- och skogsbruk haft en heltidsanställning, finns det en möjlighet att den klassas som ett godkänt extraarbete. Läs mer om detta under avsnittet: Har du haft extraarbete? Det innebär i sånt fall att du får fortsätta driva ditt jord- och skogsbruk i samma omfattning som tidigare utan att det påverkar din ersättning.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag.

  Du behöver dessutom fylla i denna blankett:

  Be din uppdragstagare fylla i ett arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu

  Vi behöver också ett uppdragsavtal mellan dig och uppdragsgivaren. Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du anlitar ett faktureringsbolag behöver vi också följande intyg:

  • Avtal mellan dig och faktureringsbolaget.
  • Avtal mellan uppdragsgivaren och faktureringsbolaget, om det finns.

  Varför måste jag skicka in dessa intyg?

  Vi måste ta reda på om du är självständig eller osjälvständig uppdragstagare. Är du osjälvständig uppdragstagare kan du ha rätt till ersättning, men är du självständig uppdragstagare betraktas du som företagare och då har du inte rätt till ersättning från a-kassan. 

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt arbete. 

  Vi behöver också dessa blanketter:

  Skriv ut blankett:

  Be din arbetsgivare fylla i ditt arbetsgivarintyg på arbetsgivarintyg.nu. Vill du eller din arbetsgivare ha mer information om tjänsten, klicka här.

  Se om ditt arbete kan godkännas som ett godkänt extraarbete. Läs mer under: Har du extraarbete? som du hittar lite högre upp i detta avsnitt.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om ditt uppdrag. 

  Kontakta gärna oss om du har några frågor!

  Skicka in kopia via Mina sidor på ditt beslut om pension.

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Skicka in kopia på beslut om avgångsvederlag. Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du får avgångsvederlag har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under tiden som du får avgångsvederlag. Som avgångsvederlag räknas all ersättning som betalats ut till dig som kompensation för att din anställning har upphört.

  Avgångsvederlag kan betalas ut av arbetsgivaren på olika sätt; exempelvis engångssumma, månatligt belopp under en viss tid, pensionsförsäkring. Om du får ersättning av din arbetsgivare och orsaken till att du får ersättningen är att din anställning avslutats, kommer vi att betrakta det som ett avgångsvederlag.

  Ersättningar som inte räknas som avgångsvederlag:

  Kollektivavtalsbaserade försäkringsersättningar, som till exempel AGE, avgångsersättning från Trygghetsrådet, och AGB, avgångsbidrag från Trygghetsfonden/AFA betraktas inte som avgångsvederlag.

  Kom i håg att anmäla dig till Arbetsförmedlingen även om du får avgångsvederlag!

  Detta är viktigt för att inte din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos Försäkringskassan ska sänkas. Skicka sedan in ett arbetsgivarintyg och beslut om avgångsvederlag. Vi kommer därefter att meddela dig om när du kan söka arbetslöshetsersättning.

  Om du under din anställning har varit tjänstledig, gäller även obetald tid och enstaka dagar eller timmar, ska du meddela oss om orsaken. 

  Kontakta oss på 010-470 68 00 så hjälper en av våra EU/EES-handläggare dig med din fråga!

  Skriv ut och fyll i blanketten:

  Under e-tjänster på Mina sidor kan du enkelt ladda upp och skicka dokument till oss.

  Om du håller på att starta eget företag när du är arbetslös är det viktigt att du är medveten om att du inte kan få ersättning från oss om vi bedömer att du har startat upp din verksamhet.

  Du bör istället ta kontakt med Arbetsförmedlingen och undersöka om du kan få starta eget bidrag. 

  Kontakta oss om du vill ha mer information.

  När du ansöker om ersättning på Mina sidor kommer du att få svara på frågor om att du är registrerad som ledamot eller suppleant i en förening eller i ett aktiebolaghandelsbolagkommanditbolag eller i en ekonomisk förening.

  Du behöver dessutom fylla i följande blanketter:

  Har du frågor eller behöver hjälp är du alltid välkommen att ta kontakt med oss! 

 • 3

  Vi meddelar ett beslut till dig på Mina sidor

  När vi fått de uppgifter vi behöver tar vi ett beslut och meddelar dig om du har rätt till ersättning eller inte. Om du tycker att beslutet är felaktigt har du möjlighet att be att vi prövar ärendet på nytt. I beslutsbrevet hittar du information om hur du ska göra.

 • 4

  Din ersättning betalas ut via Swedbank

  Vi har utbetalningar varje vecka på torsdagar, undantag kan ske under helgdagar (röda dagar). 

  Vill du få dina pengar insatta på ett konto ska du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Uppge vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till. Annars kommer du få en utbetalningsavi. Läs mer om hur du kan lösa in din avi digitalt på Swedbanks kontoregister.

  Du kan själv se information om dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor. 


Detta behöver du veta

Viktigt att meddela förändringar!

Vi arbetar för att det ska bli rätt från början. Under tiden som du får ersättning kan det inträffa saker som gör att din rätt till ersättning påverkas. Det är därför viktigt att du meddelar oss om det sker några förändringar t.ex. att du vill börja studera eller vill ta ut pension. Observera! Du måste meddela oss inom 14 dagar från det att förändringen skett.

 


Här kan du få hjälp med att rapportera din tid

Tidrapport-guide

Här kan du se en film om hur du rapporterar din tid på Mina sidor.

 

Tänk på att det är viktigt att fylla i rätt uppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om hur du ska rapportera din tid så att vi betalar ut rätt ersättning till dig.

Så här rapporterar du

De dagar du är helt arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga kan och vill arbeta, ska du rapportera arbetslös på din tidrapport.

Senast uppdaterad 2017-11-20 | Visa svaret på egen sida

Ett av kraven för att du ska få ersättning är att du aktivt söker och kan ta ett arbete. Det kan ändå finnas dagar när du av någon anledning inte kan arbeta. Dessa dagar rapporterar du "kan inte ta arbete" på tidrapporten.

Om du är inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska du rapportera kan inte ta arbete på tidrapporten. Är du inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program en längre tid behöver du inte skicka in tidrapport.

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du kunna ta arbete. Vill du resa bort eller bara ta ledigt från arbetssökandet ett tag innebär det att du inte har rätt till någon ersättning från oss. Du ska rapportera kan inte ta arbete på tidrapporten de dagar du inte kan eller vill arbeta.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Om du arbetat ska du rapportera din arbetade tid på din tidrapport.

Allt arbete som du får betalt för ska du rapportera på din tidrapport, även jourtimmar. Du ska rapportera arbetad tid för alla dagar som du har arbetat, även lördagar och söndagar.

Timanställd

Har du arbetat som timanställd vid behov, ska du rapportera de timmar som du har arbetat den dag du har arbetat. 

Anställningens omfattning

Om du har fastställd arbetstid ska du rapportera anställningens omfattning, det vill säga anställningens omfattning i procent, på tidrapporten. Arbetar du till exempel 75 procent är det vad du ska rapportera. Du ska bara rapportera anställningens omfattning och inte timmar, eftersom du då redovisar dubbel arbetstid. Det här gäller både om du har timlön eller månadslön.

Fyll i timmar som du har arbetat extra

Om du arbetar timmar utöver anställningens omfattning ska du rapportera arbetets omfattning plus de extra timmarna på tidrapporten. Timmarna fyller du i den dag du har arbetat extra.

Följer du inte samma schema? 

Arbetar du till exempel heltid en vecka och är ledig en vecka? Då ska du ändå rapportera arbetets omfattning varje vecka, i detta fall 50 procent.

Senast uppdaterad 2021-03-01 | Visa svaret på egen sida

Om du är sjuk eller är föräldraledig, även vid vård av barn, ska du rapportera sjuk/Fp. Du ska lämna uppgift om hur stor del av dagen (i vilken omfattning) du har varit sjuk eller varit föräldraledig.

Exempelvis har du varit sjuk en hel dag ska du fylla i att du har varit helt sjuk. Har du haft föräldrapenning en halv dag ska du fylla i 1/2 den dag du har haft halv föräldrapenning. Du ska också fylla i föräldrapenning om du tar ut garantidagar från Försäkringskassan en dag.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Om du har ett deltidsarbete och tar ut semester ska du rapportera tid för semester. En semesterdag redovisas alltid som en hel dag, även om du skulle vara ledig mindre än åtta timmar. Semesterrutorna används bara av dig som är semesterledig från ett arbete. Är du helt arbetslös men vill ta ledigt från arbetssökandet fyller du i "kan inte ta arbete". 

Semester mer än enstaka dagar

Tar du semester mer än en dag räknas arbetslösa dagar som ligger mellan semesterdagarna också som semester. Exempelvis om du normalt arbetar måndag, onsdag och fredag och tar semester dessa dagar. Då måste du fylla i semester för hela veckan, även tisdag och torsdag.

Längre semesterperiod

Vid längre semesterledighet räknas även mellanliggande veckor som semester. Exempelvis om du har en anställning på 50 procent där du ena veckan arbetar heltid och andra veckan inte arbetar alls. Vecka 28, 30 och 32 har du semester från ditt arbete. På dina tidrapporter fyller du i semester för alla dagar under veckorna 28, 29, 30, 31 och 32.

Om arbetsplatsen stänger

Det kan vara så att du måste ta ut ledighet i semester fastän du hellre skulle vilja arbeta, till exempel om arbetsplatsen stänger en månad under sommaren. Rapportera semester på din tidrapport.

Senast uppdaterad 2017-11-20 | Visa svaret på egen sida

Är du inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska du rapportera "kan inte ta arbete".

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du ska delta i ett program. När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får du ersättning från Försäkringskassan och kan därför inte få ersättning av oss. Är du inskriven en längre tid i ett arbetsmarknadspolitiskt program behöver du inte tidrapportera till oss.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Om tidrapporten

Tidrapporten är en ansökan om ersättning hos a-kassan, där du rapporterar in uppgifter om vad du gjort varje dag. Du redovisar en vecka i taget.

När du blir arbetslös och anmält dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen behöver du rapportera din tid för att ansöka om ersättning. Vi behöver det för att vi ska betala ut rätt ersättning.

Du rapporterar din tid dag för dag vad du gjort. Varje tidrapport består av en vecka och när du fyllt i samtliga dagar sänder du in det till oss. Tänk på att du inte kan skicka in det i förväg.

Enklast, snabbast och billigast rapporterar du din tid via vår e-tjänst Mina sidor. Det finns även papperskassakort. 

Papperskassakorten heter fortfarande kassakort, men i Mina sidor heter det tidrapport istället för kassakort. De innehåller självklart samma uppgifter och ska fyllas i på samma sätt. 

Om du vill ha hjälp kan du gå in på: Så här rapporterar du din tid. Vill du ha mer information om Mina sidor, klicka här.

Senast uppdaterad 2017-11-20 | Visa svaret på egen sida

För dig som vill fylla i din tidrapport på datorn, mobilen eller surfplattan kan vi erbjuda vår e-tjänst Mina sidor.

Fördelarna med att fylla i tidrapporten på Mina sidor är bland annat att du slipper betala brevporto, tidrapporten registreras i vårt datasystem direkt när du har skickat det till oss, du kan se kommande utbetalningar och ändra tidigare skickade tidrapporter. Via Mina sidor kan du dessutom kommunicera med din handläggare om du exempelvis har frågor eller vill skicka meddelande till oss. 

För mer information om Mina sidor, klicka här.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

När du skickar in din tidrapport till oss med din underskrift intygar du på heder och samvete att de uppgifter du har lämnat är rätt. Om du fyller i fel uppgifter och det gör att du får ersättning som du inte har rätt till kommer vi kräva tillbaka pengarna.

Visar det sig att du gjort fel medvetet eller har varit mycket slarvig, kan vi i värsta fall besluta att utesluta dig från a-kassan, det vill säga att du inte längre får vara medlem hos oss. Vid grova fel kan det också bli en fråga om misstänkt bidragsbrott och vi är då skyldiga att göra en polisanmälan.

Om du själv upptäcker att du har tidrapporterat fel ska du kontakta oss snarast och informera oss om detta. 

Senast uppdaterad 2017-11-18 | Visa svaret på egen sida

Tänk på att:

 • Vänta inte för länge med att skicka in din tidrapport. Vi betalar inte ut ersättning för en tidrapport som är äldre än nio månader utan att det finns särskilda skäl.
 • Tidrapporten är din ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi behöver din tidrapport för att kunna handlägga ditt ärende.
 • Det är jätteviktigt att du fyller i rätt uppgifter. Om du är osäker, kontakta oss så hjälper vi dig!

När du rapporterar din tid på Mina sidor får du hjälp och stöd att fylla i uppgifter. 

Fyller du däremot i ett papperskassakort finns det saker du behöver tänka på. Bland annat:

 • Du ska kryssa i alla dagar på tidrapporten, även lördag och söndag.
 • Du måste skriva under ditt papperskassakort, annars är kortet inte giltigt.
 • Tiden som tidrapporten avser måste ha passerat innan du kan skicka in det till oss.
 • Om du skickat in ett en tidrapport som du upptäcker att du rapporterat fel på, logga in på Mina sidor och ändra. Har du papperskassakort måste du kontakta oss och be oss att skicka ett nytt till dig.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Vi ser att medlemmar som använder Iphone, Ipad eller Imac med den senaste uppdateringen (13.4.1) av operativsystemet IOS kan få felmeddelandet "Cookie failure" när de ska signera sin tidrapport i webbläsaren Safari.

Är du en av dem?

För att komma förbi detta problem går du in i Inställningar -> Safari -> Integritet och säkerhet och avmarkerar valet "Spåra inte mellan webbplatser".

Du kan också byta till en annan webbläsare, förslagsvis Chrome.

Senast uppdaterad 2020-07-06 | Visa svaret på egen sida


Frågor och svar för dig som söker ersättning hos oss

Råd & stöd

Här har vi samlat frågor och svar till dig som söker ersättning

Tycker du inte att du får svar på just din fråga eller om du känner att du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror bland annat på om de uppgifter som du skickar till oss är kompletta och innehåller rätt uppgifter. Behöver vi be om fler uppgifter tar det längre tid. För att kunna handlägga ditt ärende behöver vi kompletta och korrekta uppgifter samt första tidrapporten.

Vår handläggningstid kan variera, men vi behandlar nya ärenden i datumordning, det vill säga när de kom in till oss. I Mina sidor kan du få information om ditt ärende.

När vi handlagt ditt ärende får du ett beslutsbrev av oss. Utbetalning av ersättning sker veckan därpå. I normalfallet har vi utbetalning på torsdagar.

Senast uppdaterad 2018-02-07 | Visa svaret på egen sida

När tiden som tidrapporten avser har gått kan du rapportera in din tid till oss.

När du rapporterar din tid på Mina sidor kan du inte skicka iväg det innan tiden som tidrapporten avser har gått. 

Skickar du in papperskassakort, kom i håg att fylla i uppgifter för alla dagar och att skriva under. Om du skickar in papperskassakortet för tidigt kan vi inte godkänna det. Vi kommer då att skicka tillbaka ett papperskassakort till dig, och du måste fylla i det på nytt och skicka det till oss.

Mina sidor

Har du haft ett uppehåll i din ersättningsperiod skickar vi inte ut papperskassakort till dig. Använd vår e-tjänst Mina sidor som är ett enkelt, snabbt och säkert sätt att rapportera din tid och ha kontakt med oss. 

För mer information om Mina sidor, klicka här.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Det finns två typer av ersättning: grundersättning som är högst 510 kronor per dag och inkomstbaserad ersättning som är högst 1200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter högst 1000 kronor under resten av perioden.

Grundersättning- När vi räknar ut din grundersättning så tittar vi på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste tolv månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Det är den uträknade genomsnittliga veckoarbetstiden som avgör hur mycket du får i grundersättning.

Inkomstbaserad ersättning- Vi tittar först på hur mycket du faktiskt arbetat under de senaste tolv månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig inkomst. Din bruttoersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst. Din ersättning kan dock aldrig bli högre än 1200 kronor per dag.

Vill du veta mer?

Detta är en generell förklaring. Vill du ha mer information om hur vi beräknat din ersättning är du välkommen att kontakta oss.

Du kan även läsa mer om hur vi beräknar din ersättning under: Hur mycket får jag i ersättning?

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Du kan max få ersättning för fem dagar per vecka. Hur mycket du får beror bland annat på:

 • Hur många timmar du är arbetslös per vecka.
 • Hur mycket du vill och kan arbeta
 • Om du arbetar, tar föräldrapenning eller sjukpenning eller är hindrad att ta arbete.

Använd gärna vår omräkningstabell för att räkna ut hur många dagar du kan få per vecka.

Senast uppdaterad 2021-02-05 | Visa svaret på egen sida

Vi har utbetalningar på torsdagar, undantag kan ske under helgdagar (röda dagar).

Ersättning betalas ut till dig varje vecka om du fyller i dina tidrapporter på Mina sidor. Om du fyller i papperskort betalas ersättning ut varannan vecka.

Ersättning betalas ut till dig på en utbetalningsavi. Vill du få dina pengar insatta på ett konto ska du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister. Uppge vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på www.swedbank.se/kontoregister.

Senast uppdaterad 2020-04-15 | Visa svaret på egen sida

När vi räknat ut hur mycket du får i ersättning tilldelas du en ersättningsperiod på 300 dagar.

Din ersättningsperiod är indelad i olika ersättningsnivåer

Dag 1-200 är ersättningsnivån 80 procent av din inkomst
Dag 201-300 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst
Dag 301-450 är ersättningsnivån 70 procent av din inkomst (se förlängning nedan)

Om du har barn under 18 år när din ersättningsperiod på 300 dagar är slut, så kommer vi att förlänga din period med 150 dagar. Du behöver inte skicka in intyg på att du har barn, utan vi hämtar dessa uppgifter från Försäkringskassan. Under denna tid är ersättningsnivån 70 procent.

Karensdagar

Ersättningsperioden börjar med sex karensdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning de sex första vardagarna. Karensdagar räknas av enbart för dagar där du i normalfallet skulle ha fått ut ersättning, skulle du exempelvis bli sjuk en dag räknas inte denna dag som karens.

Tillfälliga regler- färre karensdagar

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen från sex dagar till två. Förändringen gäller till den 31 december 2023.

Senast uppdaterad 2023-01-09 | Visa svaret på egen sida

Om du har barn under 18 år när dina 300 ersättningsdagar tar slut, förlängs din period med 150 dagar. 

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du inte rätt till ersättning från oss när din ersättningsperiod tagit slut. Du ska i god tid ta kontakt med Arbetsförmedlingen som tar ställning till om du ska skrivas in i jobb-och utvecklingsgarantin. Under tiden du är inskriven i jobb-och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd som utbetalas av Försäkringskassan, ersättningsnivån är 65 procent.

Tänk på att det är viktigt att behålla ditt medlemskap i a-kassan under tiden som du får aktivitetsstöd, eftersom du får lägre ersättning om du inte är medlem i en a-kassa.

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor (efter eventuell förlängning på grund av barn under 18 år) har du rätt till en ny ersättningsperiod hos oss.

 • Du får en ny ersättningsperiod på 300 dagar som börjar direkt efter din tidigare period som tagit slut.
 • Den nya ersättningsperioden inleds med karensdagar. 

I den nya perioden är din ersättning antingen 80 procent av den inkomst från det senaste arbetet eller 65 procent av den inkomst som din tidigare ersättningsperiod grundades på. Vi väljer alltid det alternativ som ger dig den högsta dagpenningen. Möjligheten att få ersättning som grundas på 65 procent av den tidigare inkomsten kan du dock enbart få två perioder i följd. Därefter kommer din ersättning att beräknas på ditt senaste arbete som du uppfyller ett arbetsvillkor på.

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Anser du att vi tagit ett felaktigt beslut kan du be att vi prövar ditt ärende på nytt. Tycker du att omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten.

Begäran om omprövning: Om du tycker att vi har tagit ett felaktigt beslut har du rätt att be att vi prövar ditt ärende på nytt. I Mina sidor kan du välja "Klaga/Fråga på beslut" – här kan du ställa frågor och lämna synpunkter på beslut som vi tagit inom de två senaste månaderna. Du kan också lämna in fler uppgifter till besluten. Din begäran måste vara hos oss inom två månader räknat från den dag du får detta beslut. 

Överklagan: Är du inte nöjd med ditt omprövningsbeslut kan du överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten, men begäran ska skickas till oss. Detta på grund av att vi måste bifoga våra handlingar i ditt ärende. I Mina sidor kan du välja "Klaga/Fråga på beslut" – här kan du ställa frågor och lämna synpunkter på beslut som vi tagit inom de två senaste månaderna. Du kan också lämna in fler uppgifter till besluten. Vi skickar sedan vidare alla handlingar till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till oss inom två månader från den dag du fick beslutet.

Senast uppdaterad 2022-12-13 | Visa svaret på egen sida

Ja, om du har rätt till arbetslöshetsersättning får du fortsätta på din tidigare ersättningsperiod. Inga nya karensdagar utgår. Skicka in intyg eller uppgifter till oss på vad du gjort under uppehållet.

Du fyller i din tidrapport på Mina sidor. Vill du ha mer information om Mina sidor, klicka här.

Tänk på att du måste meddela oss inom två veckor om det skett någon förändring som kan påverka din ersättning, bland annat om

 • du har slutat ditt arbete på egen begäran eller blivit uppsagd på grund av personliga skäl eller hälsoskäl.
 • du är tjänstledig från arbetet eller blivit permitterad (även semesteruppehåll i anställningen).
 • du har blivit erbjuden fortsatt arbete och tackat nej till att fortsätta.
 • det företag där du arbetat har satts i konkurs och du har fått lönegaranti.
 • du har fått avgångsvederlag eller annan ersättning från arbetsgivaren.
 • du tar ut pension i förtid eller tänker börja studera.

Om du startar företag, äger, köper eller övertar ett jord-och/eller skogsbruk, återupptar en vilande verksamhet, tar på dig fackliga, politiska eller andra uppdrag i styrelser och föreningar, måste du också meddela oss.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor. 

 

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Har du gjort en flyttanmälan hos Skatteverket får vi automatiskt uppgifter om din nya adress.

Har du en tillfällig adress?

Då kan du logga in på Mitt medlemskap och lägga in din tillfälliga adress. Kom ihåg att skriva ett start- och slutdatum.

Senast uppdaterad 2016-08-18 | Visa svaret på egen sida

Enligt skatteverket är jord- och skogsbruk näringsverksamhet. Om du arbetar i ditt jord- och skogsbruk betraktas du som företagare. Vi utreder alltid om du ska anses vara företagare eller inte. 

Har du jord- och skogsbruk ska du alltid fylla i och skicka in blanketten: Jord- och skogsbruk till oss. Du behöver även fylla i blanketten Fullmakt till Skatteverket. Denna blankett ska skickas direkt till Skatteverket. När Skatteverket får fullmakten skickar de oss dina senaste deklarationsuppgifter.

Även om du inte har någon verksamhet i ditt jord- och skogsbruk ska du fylla i alla blanketter.

Senast uppdaterad 2022-01-31 | Visa svaret på egen sida

För dig som har drabbats av stormen gäller följande:

• Röjning av skog efter storm är en skyddsåtgärd. Skyddsåtgärder är okej att göra och påverkar inte din rätt till ersättning från oss.

• Du kan utföra arbetet själv eller lägga ut det på en skogsentreprenör.

• När du senare fyller i arbetad tid för företagare ska du fylla i all tid som du har arbetat i din verksamhet. Skriv även ett meddelande via Mina sidor till oss och ange hur många timmar som du arbetat extra med skogsröjning på grund av stormen. Förutsatt att utökningen är en direkt följd av stormen kommer vi godkänna att du arbetat fler timmar än vad som står i ditt beslut.

• Om det egna arbetet i skogen gör att du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du fylla i "kan inte ta arbete" på tidrapporten.

• Om skyddsåtgärderna efter stormen utförs senare gäller samma regler. Du måste alltid skicka ett meddelande med en förklaring till oss.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2017-11-22 | Visa svaret på egen sida

Om du varit sjuk samtidigt som du arbetat måste detta redovisas eftersom det påverkar beräkningen av din ersättning.

Hur ska frånvaro redovisas i arbetsgivarintyget?

Om du haft frånvaro ska din arbetsgivare redovisa antal timmar i kolumnen för frånvaro. Arbetsgivaren ska även ange orsaken till frånvaron, exempelvis tjänstledighet, obetald semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet eller annan obetald frånvaro. 

Har du fått sjuklön utbetald från din arbetsgivare?

Då ska din arbetsgivare även redovisa antal utbetalda timmar och bruttoersättning för sjuklön per månad. 

Har du fått sjuk- eller föräldrapenning? 

Då hämtas uppgifter från Försäkringskassan. 

Har du varit sjuk eller föräldraledig en hel kalendermånad?

Har du varit sjuk eller föräldraledig en hel kalendermånad så räknas ibland inte månaden med. Läs mer under tid som kan hoppas över.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

Nej, det krävs e-legitimation eller BankID för att logga in på Mina sidor. Anledningen till ändringen är att inloggning med lösenord inte når upp till dagens krav på säkerhet. E-legitimation och BankID är ett säkert sätt att legitimera sig på internet.

Det enda du behöver för att använda e-tjänsten Mina sidor är e-legitimation eller BankID. Du beställer e-legitimation eller BankID hos din bank eller Telia. Mer information finns på www.e-legitimation.se.

Om du redan har e-legitimation eller BankID/Mobilt BankID så kan du självklart använda det när du loggar in på Mina sidor.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2014-09-12 | Visa svaret på egen sida

Du fyller i och sänder in din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor som är ett enkelt, säkert och snabbt sätt att rapportera din tid och komma i kontakt med oss.

På Mina sidor får du bland annat tillgång till information om utbetalningar, se vilka handlingar du skickat in och skicka meddelanden till oss i ditt ärende. Tjänsten är enkel att använda och är tillgänglig dygnet runt. Du kan logga in på Mina sidor via vår hemsida från din dator, surfplatta eller mobil. Det enda du behöver för att logga in är e-legitimation eller BankID. Vill du ha mer information om vår tjänst och e-legitimation, klicka här

Efter du haft ett uppehåll i din ersättningsperiod skickar vi inte längre ut papperskassakort till dig, utan du får själv gå in och fylla din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor. Vill du ha papperskassakort måste du kontakta oss och be om detta.

Vill du ha mer information eller vill ha hjälp så är du självklart välkommen att kontakta oss!

Senast uppdaterad 2017-11-21 | Visa svaret på egen sida

För att kunna lösa in en avi digitalt behöver du som betalningsmottagare vara en privatperson, över 18 år och ha ett BankID eller Mobilt BankID, eller en säkerhetsdosa från Swedbank eller sparbank. Betalningsmottagarens personnummer behöver också vara tryckt på avin.

Föreningar, företag, omyndiga, dödsbon och personer med samordningsnummer kan inte lösa in avier digitalt. De kan besöka ett kontor eller ett av kassagirots ombud för att lösa in sin avi.

Så här löser du som mottagare in din avi online

Du loggar in på www.swedbank.se/kontoregister med ditt BankID eller din säkerhetsdosa och löser sedan in din avi. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank, utan kostnad.

Du som betalningsmottagare behöver inte vara kund i Swedbank eller sparbank för att kunna lösa in din avi digitalt. Inlösen av en avi digitalt innebär inte heller att du automatiskt blir kund i Swedbank eller sparbank.

Frågor eller funderingar?

Mer information och svar på vanliga frågor om hur du som privatperson kan lösa in din avi digitalt finns på www.swedbank.se/kontoregister.

Senast uppdaterad 2021-02-23 | Visa svaret på egen sida

Senast uppdaterad 2022-12-12