Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina person­uppgifter används för administration av ditt medlemskap och för att vi ska kunna kontakta dig i informations­syfte. Dina person­uppgifter (namn, personnummer, adress och kontakt­uppgifter) lämnas ut till aktörer som vi samarbetar med för att hantera ansökan om medlemskap.

Vi behöver använda dina person­uppgifter om du senare söker ersättning från oss. Vi använder då dina uppgifter för att vi ska kunna utreda och betala ut arbets­löshets­ersättning. Vi är en förening som har ett myndighets­utövande uppdrag enligt lag. Den myndighets­utövning som sker när arbets­löshets­ersättning betalas innefattar också kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning.

Vi som a‑kassa kan även ha andra skyldigheter som gör att vi till exempel behandlar uppgifter vid skuldhantering eller underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den person­uppgifts­ansvarige. Detta görs huvudsakligen med stöd av data­skydds­förordningen artikel 6.1 e som ett led i vår myndighets­utövning.

Vissa behandlingar kan även göras med stöd av samtycke från den registrerade eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar a‑kassan (artikel 6.1 a och c). Till skillnad från myndigheter kan vi på a‑kassan också använda oss av en intresse­avvägning till stöd för behandlingar av person­uppgifter. Vi har valt att inte använda oss av intresse­avvägningar till stöd för behandlingar av person­uppgifter.

Vem lämnar vi ut person­uppgifter till?

Med stöd av vår myndighets­utövande verksamhet och med stöd av våra rättsliga skyldigheter lämnar vi ut person­uppgifter till följande mottagare:

 • Uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut hos oss överförs till en ny a‑kassa om du säger upp medlemskapet i vår a‑kassa för att bli medlem i en annan a‑kassa eller ansluter dig till Alfa-kassan. Se 48 e § lag (1997:238) om arbets­löshets­försäkring, ALF, och 25 § förordning (1997:835) om arbets­löshets­försäkring, FALF.
 • Till Försäkrings­kassan lämnas uppgift om du har rätt till ersättning och i vilken utsträckning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om det betalats ut arbets­löshets­ersättning. Se 48 d § ALF och 24 § FALF.
 • Enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF har a‑kassan en skyldighet att lämna ut uppgifter till Pensions­myndigheten.
 • Till Arbets­förmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättnings­dagar, rätten till och omfattningen av fortsatt arbets­löshets­ersättning. Se 48 b § ALF och 21 § FALF.
 • Till kommunernas social­nämnder lämnas uppgift om du har rätt till ersättning och i vilket utsträckning och om det betalats ut arbets­löshets­ersättning. Se närmare 11 kap. 11 § Social­tjänstlagen (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgifts­skyldighet i vissa fall enligt social­tjänstlagen.
 • Till Kronofogde­myndigheten lämnas uppgifter om dagar med arbets­löshets­ersättning och utbetalning av sådan. Se 4 kap. 15 § utsöknings­balken (1981:774) och 25 b § FALF. När arbets­löshets­ersättning har betalats ut felaktigt och ersättningen inte betalas tillbaka kan vi komma vända oss till Kronofogden för indrivning.
 • Till Statistiska Central­byrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik. Se 94 b § lag (1997:239) om arbets­löshets­kassor, LAK och 7 § förordning (1997:836) om arbets­löshets­kassor, LAKFo.
 • Till Migrations­verket, Försäkrings­kassan, Pensions­myndigheten, Centrala studie­stöds­nämnden, Arbets­förmedlingen, kommunerna eller andra arbets­löshets­kassor lämnas upplysning om vi finner anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet. Se lag (2008:206) om underrättelse­skyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärds­systemen.
 • Till Skatteverket, Pensions­myndigheten och allmän förvaltnings­domstol lämnas på begäran uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomst­grundad ålders­pension. Se 15 kapitlet 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomst­grundad ålders­pension.
 • Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven arbets­löshets­ersättning och ränteutgifter, jfr. 15 kap. 2 § skatte­förfarandelag (2011:1244), SFL.
 • Vi är enligt bidrags­brottslagen skyldig att anmäla misstänkt bidrags­brott till Polis­myndigheten eller Åklagar­myndigheten.
 • Inspektionen för arbets­löshets­försäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltnings­rätterna, kammar­rätterna och Högsta förvaltnings­domstolen lämnar vi uppgifter om ärenden som överklagats.
 • Till Justitie­ombuds­mannen vid klagomål på vår handläggning
 • Till Justitie­kanslern vid klagomål och begäran om skadestånd på grund av vår handläggning
 • Till Brotts­förebyggande rådet för statistiska ändamål
 • Till Riksrevisionen vid dess granskningar
 • Till Swedbank lämnar vi uppgifter för att kunna betala ut ersättning till den som sökt arbets­löshets­ersättning.
 • Till Trygghets­rådet, Omställnings­fonden och Trygghets­stiftelsen lämnas också uppgifter om din ersättnings­rätt.
 • Utöver de uppgifter som vi lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbets­löshets­ersättning lämnar vi endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter att hantera arbets­löshets­försäkringen.

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Från vilka aktörer kan vi få uppgifter om dig?

När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag:

 • Uppgifter om registrering som arbets­sökande, deltagande i program och uppgift om etablerings­ersättning från Arbets­förmedlingen enligt 48a § ALF och 20 § FALF.
 • Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkrings­kassan enligt 48c § ALF och 22 § FALF.
 • Vi sparar frågor från Försäkrings­kassan om tillfällig föräldra­penning.
 • För att kontrollera om den enskilde i framtiden skulle söka ersättning för samma period.
 • Uppgift om pension eller annan förmån från Pensions­myndigheten enligt 48c § ALF och 22a § FALF.
 • Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studie­stöds­nämnden (CSN) enligt 48c § ALF och 23 § FALF.
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a‑kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a‑kassa in vissa uppgifter från din gamla a‑kassa i enlighet med 48e § ALF och 25a § FALF.
 • Migrations­verket, Försäkrings­kassan, Pensions­myndigheten, Skatteverket, Kronofogde­myndigheten, Centrala studie­stöds­nämnden och Arbetsf­örmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.
 • Om du ansöker om att söka arbete i en annan EU-stat fattar Inspektionen för arbets­löshets­försäkringen (IAF) beslut i frågan, vilket sedan överförs till oss. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbets­förmedlings­myndigheten i det aktuella EU-landet.
 • Kronofogde­myndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuella betalnings­förelägganden, utmätningar eller skuld­saneringar. Det är uppgifter som vi använder för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed.
 • Arbets­givare utfärdar arbets­givarintyg med stöd av 47 § ALF.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi får enligt person­uppgifts­lagen inte spara person­uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a‑kassans arkiv­föreskrifter.

Gallringtider för allmänna handlingar i a‑kassans register framgår av den myndighets­specifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden. 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina person­uppgifter behandlas. Information om person­uppgifts­behandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka person­uppgifter som behandlas av oss (ett så kallat register­utdrag). Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en person­uppgifts­incident) hos den person­uppgifts­ansvarige och det finns risk för till exempel identitets­stöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända sig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana person­uppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med person­uppgifts­behandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att vända dig till oss och be att uppgifterna som avser dig raderas. Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är ett led i myndighets­utövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina person­uppgifter som ett led i myndighets­utövning. I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig person­uppgifts­behandling som sker inom ramen för myndighets­utövning eller efter en intresse­avvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om person­uppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av person­uppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den person­uppgifts­ansvariges behandling av dina person­uppgifter. Rätten att invända gäller när person­uppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighets­utövning eller efter en intresse­avvägning.

Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina person­uppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan nu när som helst återkalla samtycket.

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med data­skydds­förordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, imy.se.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes person­uppgifter har behandlats i strid med data­skydds­förordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de person­uppgifts­ansvariga som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt besluts­fattande och profilering

Vi använder inte oss av automatiskt beslutsfattande och profilering.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Har du frågor om hur vi hanterar dina person­uppgifter eller vill be om register­utdrag, är du välkommen att mejla till gdpr@gsakassa.se. Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via mejl. Du kan också skicka ett meddelande i Mina sidor eller ringa till vårt dataskyddsombud, Johanna Tingeborn, på 010-470 68 37.