Stämman

Stämman hålls vartannat år. Här har du som medlem möjlighet att påverka och rösta om vem som kommer att ingå i a-kassans styrelse. 

På stämman tas beslut om bland annat fastställande av kassans budget för nästkommande två år, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt övriga frågor som kan läggas fram av styrelsen, revisorerna eller av en medlem.

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen eller revisorerna anser att det finns skäl att hålla ytterligare en stämma.    

 

Vår senaste stämma

Vi hade vår senaste föreningsstämma den 15 juni 2022. Stämman var ett så kallat hybridmöte där styrelsen, personal från a-kassan, revisorer och gäster var på plats i Stockholm och ombuden deltog via Teams.